• Jeg har i ca. 20 år næsten dagligt været cyklist i Århus centrum, og har i den tid set adskillige eksempler på at mange cyklister ikke helt formår at følge færdselslovens ellers ret simple regler. Jeg antager naturligvis at dette blot skyldes manglende kendskab til færdselsloven, og derfor bringer jeg her en liste over de forseelser jeg oftest støder på blandt cyklister i håb om at flere får kendskab til de gældende regler.

  Lad os starte med at få en enkelt definition på plads. Færdselsloven omtaler nemlig oftest en køretøj, og da mange cyklister ser ud til at forbryde sig mod de paragraffer der gælder for køretøjer, antager jeg antage at mange ikke er klar over at en cykel også er et køretøj. I færdselsloven er det defineret således:

  • § 2 stk 9. Køretøj: indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Færdselsreglerne for kørende gælder, i den udstrækning de kan anvendes, også for ridende samt dem, der fører heste eller driver kreature

  Lad os tage et kig på de mest almindelige forseelser for cyklister i trafikken som jeg støder på.

  Kørsel ved lysregulerede kryds

  Modsat almindelig opfattelse blandt mange cyklister, så skal man faktisk holde tilbage for rødt lys:

  • § 4 stk 4. Trafikanter skal uanset afmærkning, der tilkendegiver ubetinget vigepligt, rette sig efter signalanlæg, der regulerer færdslen i det pågældende vejkryds.

  Der er steder hvor det er fristende at køre over for rødt, fordi der normalt er fri bane. En sjælden gang imellem er der dog nogen man skal holde tilbage for, men kører man ofte over for rødt på dette sted, så har ens hjerne vænnet sig til altid at gøre det, så man vil have en tendens til at gøre det selvom der ikke er fri bane og selvom man egentlig godt har registreret at der ikke er fri bane. Det kan sammenlignes med at mange billister sætter farten ned ved højre vigepligt, kigger sig for, og så alligevel kører frem selvom de har registreret at der kom en anden bil. Det med at orientere sig bliver en refleks, der ikke umiddelbart er koblet til hvordan man reagerer på det man observerer. Jeg kan nævne flere steder i Århus hvor jeg har set cyklister påkøre fx fodgængere der gik over for grønt lys på steder hvor der normalt er fri bane på trods af rødt lys. Så hold nu bare altid tilbage for rødt lys. Det er det sikreste for alle, og så er det i øvrigt lovpligtig.

  Nogle steder er der specifikke signalanlæg der kun gælder for cyklister. Når sådan et findes skal cyklister køre efter det. Så hvis bilisterne fx har grøn pil til at køre ligeud i krydset, men cyklistsignalet viser rødt, så skal cyklister fortsat holde tilbage. Oftest er der er meget god grund til dette. Der kunne fx samtidigt være en grøn højresvingspil for bilisterne.

  Når vi nu er ved vejkryds, så kommer her en anden meget relevant regel som mange cyklister (og billister for den sags skyld) desværre oftest glemmer:

  • § 26 stk 7. Kørende, som nærmer sig eller kører ind i vejkryds, skal køre således, at der ikke opstår unødig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt vedkommende tvinges til at standse i krydset. I kryds, hvor færdslen reguleres ved signalanlæg, må den kørende, selv om signalet viser grønt lys, ikke køre ind i krydset, hvis den pågældende på grund af færdselsforholdene på stedet må indse, at krydset ikke vil kunne forlades, inden signalet har skiftet til grønt lys for krydsende færdsel.

  Med andre ord: Lad være med at køre ud i et kryds bare fordi du har grønt lys hvis krydset stadig er spærret, eller hvis du vil være en unødig ulempe for dem der stadig ikke har forladt krydset. Når der er grønt, så check om krydset er frit, og hvis det er så kør, ellers vent. Ja, det er irriterende at skulle vente et til to minutter ekstra fordi en bilist ikke overholdt §26 stk. 7, men løsningen er ikke at skabe en potentielt farlig situation ved at køre ud foran en bil der forsøger at forlade et vejkryds, eller ved at køre over i modsatte vognbane til gene og  fare for andre.

  Placering i vejkryds

  Det ser også ud til at flere cyklister har lidt svært ved at finde ud af hvor de skal placere sig på vejen, og det er måske forståeligt nok hvis man ikke har læst færdselsloven. Her er der nemlig forskel på cyklister og bilister. Den korte version er at cyklister altid skal holde til højre på den vognbare der ligger yderst til højre. Med andre ord: Altid i højre side af vejen (med de to undtagelser der nævnes nedenfor). Færdselsloven beskriver det således:

  • § 49 stk 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

  Der kommer dog en undtagelse ved vejkryds hvis man som cyklist skal ligeud:

  • § 49 stk 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

  Skal man ligeud som cyklist er det altså valgfrit om man vil blive helt inde ved vejkanten (evt. i bilisternes højresvingsbane) eller om man vil trække ud i den nærmeste vognbane, der ikke udelukkende er forbeholdt højresvingende. Alle der har cyklet inde i byen i lang tid må have mødt mindst en sur billist der mente at man placerede sig forkert på vejen hvis man gjorde enten det ene eller det andet, men det er altså valgfrit. Skulle det ske, så lad dig ikke provokere, men anmod blot venligt billisten om at køre hjem og læse færdselslovens § 49 stk 3.

  En anden interessant oplysning fra § 49 stk 3. er hvordan man skal forholde sig under venstresving. Jeg ser ofte cyklister der placerer sig i venstre svingbane. Det er, som man kan læse ovenfor, forkert! Cyklister skal fortsætte hele vejen over krydset som om de skulle ligeud, men her kommer der en oplysning som de fleste cyklister nok ikke er klar over: Når man så er kommet over krydset, og der ellers er fri bane, så er det faktisk tilladt herfra at gennemføre et venstresving. Ja, fodgængere og andre cyklister der ikke kender færdselsloven ser nok surt på dig, men så sig at de skal læse færdselslovens § 49 stk 3. Det er en tilladt manøvre.

  Grunden til at denne manøvre virker forkert på mange, er at man lige inden man svinger holder sammen med andre cyklister der venter for rødt lys, men den eneste grund til at de holder der, er fordi de har overskredet deres stoplinje på trods af at de havde rødt lys, ellers havde de holdt længere bagud. Det er altså dem der gør noget forkert i det tilfælde.

  Hastighed

  Alle der har taget kørekort ved at man aldrig må køre hurtigere end forholdene og egne evner tillader det. Det samme gælder også for cyklister (da det gælder for alle køretøjer). Dog ser man ofte ejere af især racercykler der ikke helt har forstået dette. Selvom man kan køre meget stærkt betyder det ikke at man skal gøre det i tæt trafik eller steder hvor der er mange sideveje og dårligt udsyn. Giv andre trafikanter en chance for at se dig, det er alle bedst tjent med.

  Derudover skal man også som cyklist holde en passende afstand så man kan nå at standse på den del af vejen man har udsyn over. Jeg er som cyklist et par gange blevet påkørt bagfra af andre cyklister fordi jeg pludselig standsede for rødt lys eller ved en fodgængerovergang. Det sker kun fordi folk ikke holder afstand.

  Færdselsloven siger begge dele tydeligt:

  • § 41. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes.

  Kørsel på fortov og fodgængerfelt

  Denne her burde være en no-brainer, men desværre ser selv denne simple regel ud til at være svær at forstå for mange cyklister:

  • § 49 stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

  Relateret til overstående ser man ofte små børn cykle på fortovet, og når man brokker sig til deres forældre får man oftest en sur reaktion om at børn altså godt må cykle på fortovet. Kære forældre: Vis mig den paragraf i færdselsloven der siger at det er tilladt, ellers har I ikke noget at brokke jer over. Jeg venter stadig 🙂

  Forgængerfelter er for fodgængere og der har cyklister ikke noget at gøre. Ikke nok med at det er generende for fodgængere, så er det farligt. Som bilist forventer man ikke at noget bevæger sig så hurtigt på et fodgængerfelt, og et par cyklister kan i dag takke mine reflekser for at de har det godt i dag.

  Alkohol og cyklister

  Her er der mange myter om hvad man må eller ej. Færdselsloven er dog ret tydelig: Der er ingen promillegrænse for cyklister, men man skal stadig være i stand til at føre sin cykle på en betryggende måde. Hvis man har svært ved at holde balancen eller reagere hurtigt nok, så er man for fuld til at føre cykel ifølge færdselsloven. Det samme gælder også ryttere, selvom det vist er et mindre problem 🙂

  • §54 stk. 3. Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

  Brug af mobiltelefon

  Det burde være unødvendigt at sige, men cyklister må ikke benytte håndholdt mobiltelefon mens de cykler:

  • §55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

  Denne regel er åbenbart svær for mange cyklister at forstå, så jeg gentager den lige i lidt simplere termer: Læg mobilen fra dig når du cykler! Du er ikke i stand til at overskue trafikken og reagere på farer når du kun har en hånd på styret eller har hovedet begravet i en mobiltelefon mens du cykler. Det er dumt og det er farligt, så lad nu være. Ser man en cyklist der kører som om vedkommende ejede hele vejen, og alle andre må undvige for ikke at kollidere med vedkommende, så er det et godt bud at man har spottet en cyklist der kører og skriver SMS samtidigt.

 • Computer, English Kommentarer lukket til Port Checker: Check if a TCP port is open

  Have you had this problem before? You have started a service listening on some TCP port, and you want to know if it is reachable from the Internet, or if some firewall along the way are blocking the packets. Maybe you’re running the service yourself and testing it from your local network doesn’t tell you anything about reachability from the Internet?

  Whatever the reason is for testing whether or not a TCP port is open from the Internet, here’s a service that can help you do just that: https://portchecker.bytopia.dk/

  It’s really simple to use. Just enter an IP address (IPv4 or IPv6) and a TCP port number and click Check, and the service will tell you if the port is open or closed when accessing it from the Internet.

 • This blog entry is about a small utility I made, which I call VerifiedQR. So read on if you want to know what VerifiedQR is about.

  The short version

  It allows one to store data in a QR code together with a digital signature, so the data can be authenticated by verifying the signature when reading the QR code.

  The longer version

  QR codes are often used for ticketing, especially self-print tickets. To verify the validity of such a ticket, one will normally use one of the following two solutions: Either give the QR reader online access to a database of valid ticket IDs, or preload the reader with all valid ticket IDs. However, both solutions have their disadvantages. Online access is not always (reliably) available, and preloading all valid ticket IDs on the reader prevents you from verifying tickets issued after the preloading has been done.

  The solution which VerifiedQR uses, is to store a digital signature in the QR code together with the data. Hence all readers equipped with the public key can verify that the data in the QR code is correct. Clearly this is nothing new and has been possible for a long time (although I haven’t yet seen it done for data in QR codes). However, for typical signature schemes such as RSA, the size of the signature will be prohibitively large for storage inside a QR code, which can only hold a very limited amount of data and still be easy to read. Another cryptographic solution is to use symmetric key authentication such as HMAC or CBC-MAC, but now anyone with access to a reader can potentially extract the key and forge tickets.

  VerifiedQR uses a type of public key cryptography (BLS signatures based on pairings) to keep the signature size as small as possible while still using public key cryptography. Furthermore, the data is compressed to reduce its size as much as possible. VerifiedQR is a set of Java libraries that allows one to easily generate a QR code storing a list of data items, as well as easily recover and verify data from a QR code.

  Here are some code snippets that demonstrate how it is used. First one must initialise the BLS signature scheme and generate keys. In this example we store them as well:

  BLS bls = new BLS("curve.properties");
  bls.keygen();
  bls.storePublicKey("key.public");
  bls.storeSecretKey("key.secret");
  

  One can (of course) also load keys existing keys. The curve parameters must be the same as when the keys were generated:

  bls = new BLS("curve.properties");
  bls.loadPublicKey("key.public");
  bls.loadSecretKey("key.secret");
  

  The data to be stored in the QR code are simply stored as strings in a Vector:

  Vector vec = new Vector();
  vec.add("John Doe");
  vec.add("2012-11-12");
  vec.add("192-562-3945");
  

  It is very simple to generate a 200×200 pixel qr.png file containing the QR code:

  VerifiedQR qr = new VerifiedQR();
  String strData = qr.encodeAndSign(bls, vec);
  qr.generate("qr.png", strData, 200, 200);
  

  To verify the data, first get the Vector from the QR code data stored in strData:

  Vector vec = qr.decodeAndVerify(bls, strData);
  

  If verification fails, decodeAndVerify will throw a SignatureException. Also note that for verification one does not have to call bls.loadSecretKey(). In fact verifiers should not have access to the secret key at all.

  VerifiedQR includes a small test program similar to the code above that demonstrates the functionality. Simply compile it with

  make

  and run it with

  make run

  This will generate key material, output a qr.png file, and verify the generated data.

  If you don’t have the make command on your system, just take a look at the Makefile to see what commands should be used.

  The program needs some curve parameters for an elliptic curve to use. Some examples are found in the curves/ directory, but depending on your exact needs (performance and security) you might need to generate other curves.

  License and libraries

  This program is distributed under the GNU GPL v3 and makes use of the following libraries:

  If you want to license the code under a different license, want me to help building an application around this, or just want to chat, feel free to contact me.

  Download

  Here is the link to download VerifiedQR.

 • English, Kommentar Kommentarer lukket til English posts on this blog

  So far all posts on this blog have been made in Danish for two reasons: 1) I am danish, and 2) most readers of this blog are from Denmark. However, sometimes I have some ideas, tips or comments (usually IT related) that I feel should be available to a broader audience. Up to now I have refrained from writing these posts since most people who might be interested in reading them, would do a search on Google and would never find a danish blog entry about that topic.

  I have considered switching the blog language to english, but it would seem stupid to write posts in english that only a few people in Denmark care about. After considering possible solutions for a while, I came up with the following solution which is now implemented:

  • Technical posts that appeal to a broader audience will from now on be written in english.
  • Other posts (as well as the main language on this blog) will still be in danish. Usually these posts are of a more personal nature.
  • There is now a category called english, that will contain all english posts on this blog.

  I think this is a reasonable solution. Most danish readers might still be interested in the english posts, and they will be mixed with the other posts in danish. All non-danish speakers probably arrive here via Google and will already be on the page they were looking for, but in case they want to see if there are other posts of interest, they can just browse all posts from the english category.

 • Der var fire, der var tre, der var to, der var… Nej, så skulle vi heldigvis ikke længere ned, men ud af de fire personer vi var tilmeldt til Xtreme Mandehørm løbet på holdet De Sløve Bananer, så var det kun 2 af os der rent faktisk var klar til at løbe i lørdags. Det er fjerde år at De Sløve Bananer stiller op, og beretninger fra løbene i 2009, 2010 og 2011 findes allerede her på bloggen. Det første år fandt løbet sted ved Væddeløbsbanen, men i år var det, ligesom de forrige to år, ved Århus Firmasport løbet startede, og festen bagefter fandt sted.

  Nå, men efter at Thomas og Lars havde meldt fra, og Jonas var skadet og slet ikke tilmeldt løbet i år, så var det kun Kent og mig der stillede op på en regnvåd lørdag. Det betød så også at vi ikke kunne få en holdtid, da det kræver at tre deltagere på holdet gennemfører løbet, men så kunne vi jo bare deltage som individuelle løbere. Jeg havde prøvet at lokke kollegaer og venner til at tage en af de ledige pladser, men de 1) syntes ikke lige var noget for dem, 2) havde andre planer, eller 3) syntes at jeg var skør.

  Det havde øsregnet hele natten, og formiddagen med, så alt var vådt og meget mudret. Meget af løbet foregik i det område hvor der bygges en udvidelse til Skejby Sygehus, så der var masser af udgravninger, det vil sige jord og ler der blev til mudder når det havde regnet så meget som det gjorde. Faktisk fik vi lov til at indvie en af de nye veje der bygges derude… eller, det vil sige at vi var lidt tidligt på den, for vejen var slet ikke bygget færdig og den havde i hvert fald ikke set skyggen af asfalt endnu 🙂

  Regnen stilnede heldigvis af da vi nåede derud, og efter at have fået vores t-shirt, så afleverede vi vores baggage og gik til startområdet, hvor der snart var underholdning. Af en eller anden grund havde de valgt at underholdningen skulle være nogle ryttere der red military. Det eneste jeg dog kunne se af det var en hest der løb langt væk og sprang over en forhindring. Jævnt kedeligt, så det så vi ikke ret meget af. De reklamerede dog også for deres military sport ved at sige at de havde en udstilling, som de dog ikke havde taget med. I stedet for ventede vi nu bare på at det blev vores tur til at løbe ud på de ca. 12 km.

  Starten gik, og så var det ud i mudderet. Rigtig meget mudder! Vi startede dog først med en little tur hen over græsset, så gennem en container fyldt med bildæk, og herefter kom den første lille vandpyt. Man skulle tage to sække med sand, og så bære dem igennem vandet, før man kunne løbe videre. En ny forhindring, men det var også en af de få nyheder der var i år. De værste forhindringer var dog dem regnvejret havde skabt. Der var en del ret dybe mudderhuller (muddersøer er nok en mere passende beskrivelse) man skulle igennem og skrænter man skulle op ad, og jeg frygtede ofte at mudderet var ved at æde mine løbesko. I det hele taget tog det meget på kræfterne at løbe i mudder, og når man endelig havde en lille pause fra mudderet, så vejede ens sko ca. 4 kg ekstra. Der var rundt regnet tre slags mudder man løb i på ruten. Den ene slags var noget tykt leragtig mudder, der sugede ens fødder fast og var ved at rykke skoene af en for hvert skridt. Den anden slags mudder var noget meget tyndt ler og jord, som ofte var ret dybt og som skyllede grus og småsten ned i ens løbesko. Den tredje slags mudder var den man fandt på skovstierne. Et relativt tyndt, meget glat, lag mudder, der gjorde at ens fødder gled i alle mulige forskellige retninger for hvert skridt man tog.

  Der var dog også andre forhindringer på ruten, hvoraf de fleste var gamle kendinge fra de foregående år. En container fyldt med vand (dog ikke så meget vand som sidste år), rør man skulle kravle igennem, bukke man skulle hoppe over, en væg der skulle klatres over og en slidske med brun sæbe man skulle rutsje ned af. Vi var også blevet lovet at der var en ekstra forhindring på ruten som var frivillig, men tog man den så var man med i lodtrækningen om en ekstra præmie. Den var dog lidt af et anti-klimaks, for den bestod blot af en ekstra vel ca. 700 meter gennem en skov og under et par snore, men selvfølgelig skulle den da med. Kun tøsedrenge springer over 🙂 Et andet nyt tiltag var at der nu var et væskedepot på ruten. Jeps, efter 6 km passerede man en ølbod hvor man kunne få en (lille) fadøl. Super initiativ!

  Hen mod slutningen af løbet skulle vi forcere en relativt stor sø, med meget koldt vand. Hvor koldt det var, blev understreget af følgende citat fra en af de andre deltagere på vej gennem søen: “Hvis jeg skulle tisse nu, så ville tisset slet ikke vide hvor det skulle komme ud henne” 🙂

  Jeg var til tider presset, men det var mest når det gik op ad bakkerne, og ellers løb jeg det meste af ruten med noget overskud. Mest fordi jeg ikke rigtigt turde give den gas, og så ikke have kræfter nok til en forhindring der ventede lige rundt om næste sving. De foregående år har mit løbeur normalt registreret ruten som værende ca. 10,5 km, men i år nåede det op på næsten 13 km. Min tid blev da også langsommere end jeg nogensinde har gennemført Xtreme Mandehørm på, nemlig 1:25:02, men det siger ikke så meget. Især ikke efter jeg fandt ud af at jeg alligevel blev nr. 130 ud af 1066 deltagere, hvilket er den bedste placering jeg har opnået. Ruten var altså bare hårdere (på grund af mudderet) og længere i år end de foregående år, men tilgengæld var jeg i bedre form.

  I mål var solen begyndt at titte frem, og efter at have fået noget vand (der kunne drikkes) tog jeg et bad. Det tog lidt tid at blive vasket i de få dråber der kom ud af bruseren, men det lykkedes. Herefter gik jeg ud og ventede på Kent, der kort tid derefter også kom i mål.

  Festen bagefter var som den plejede. Dog var maden meget bedre end sidste år, og der var rigeligt af den. Underholdningen var (ud over et østrigsk band -- sikkert det samme som sidste år) en mekanisk tyr som man kunne prøve, og et eller andet show på scenen med nogle piger. Alle stod dog på stolene for at kunne se, og Kent og jeg gad ikke rejse os op, så vi ved faktisk ikke helt hvad der skete på scenen.

  Et udfordrende løb, men det er nok snart på tide med lidt fornyelse. Især når man ser billeder fra de andre løb der er rundt omkring i landet, og hvad de har fundet på af forhindringer. Det er dog stadig et sjovt løb, og uanset hvad er jeg da også med igen næste år, og her håber vi at kunne stille med lidt flere deltagere, og måske også i lidt bedre udklædning. Faktisk var der to deltagere i år der løb i banankostumer… noget vi ellers i flere år havde overvejet at vi skulle gøre.

  Mit trofaste løbeur har (selvom det nok desværre synger på sidste vers) optaget ruten, og den kan ses her på Endomondo. Jeg tog selv et par billeder og der var også fotografer på ruten, så jeg har samlet billederne i fotoalbummet. Et par udvalgte af dem kan også ses nedenfor. De er dog slet ikke repræsentative for hvor meget mudder der egentlig var ude på ruten. Der var desværre ingen fotografer der fangede os de steder hvor vi kravlede gennem ca. en meter dybt mudder.

 • Fotoalbum, Personlig Kommentarer lukket til Ny software, herunder nyt fotoalbum

  Jeg har skiftet en del af den software der kører på denne server. I lang tid har den kørt med operativsystemet Debian Linux, og webserveren Apache med mod_php. Denne konfiguration gav af og til problemer med de kun 512 MB ram som denne virtuelle maskine har, og når jeg alligevel overvejede at skifte webserveren ud, så kunne jeg ligeså godt tage springet og få noget erfaring med noget ny software. Derfor kører denne server nu FreeBSD som operativsystem med Nginx som webserver og PHP køres via PHP-FPM.

  Udover at jeg skulle lære noget om FreeBSD (og især Nginx), så er skiftet gået meget godt indtil videre. Nginx har nogle begrænsninger i forhold til Apache, men den er hurtigere og bruger mindre hukommelse… eller også skal det tilskrives PHP-FPM i stedet for mod_php, der vist er lidt sulten efter hukommelse. Måske er noget af konfigurationen i Nginx lidt mere overskuelig end for Apache, men man skal være opmærksom på at stort set alt OSS software antager at det kører på Apache, og derfor skal man lige tilpasse konfigurationen når den skal køre på Nginx.

  Nå, men den software der kørte mit fotoalbum fungerede ikke ret godt sammen med Nginx, og da jeg egentlig var lidt træt af det, så har jeg besluttet også at skifte det ud 🙂 Det nye fotoalbum kører nu med Zenphoto, og findes på adressen: http://www.bytopia.dk/gallery. Alle billeder som jeg ikke ønsker at Google skal indeksere, eller billeder som viser andre personer som jeg derfor ikke må offentliggøre uden deres samtykke, er stadig beskyttet af et kodeord. Det er dog ikke samme kodeord som før, så hvis du før har haft adgang til fotoalbummet, og gerne vil have det igen, så må du lige spørge efter kodeordet. De billeder der var offentlige før, er det naturligvis også nu.

 • Personlig Kommentarer lukket til Journal of Cryptology

  Endelig! Efter 5 års venten er vores artikel Batch Verification of Short Signatures blevet publiceret i Journal of Cryptology. Det er en udvidet udgave af en artikel med samme titel der har ligget under mine publikationer siden 2007 🙂

  Når jeg siger “vores” artikel, så er den skrevet sammen med Susan Hohenberger Waters og Jan Camenisch primært mens jeg var hos IBM Research, Zürich. Herefter arbejdede Susan og jeg på journal-udgaven, og de sidste har år har vi lavet små rettelser når reviewerne har haft kommentarer, og ellers har vi bare ventet. Nu lykkedes det endelig at få den publiceret.

  Den artikel der er linket til her er den samme som den der er publiceret i Journal of Cryptology, men på grund af diverse regler omkring rettighederne til den, må jeg ikke offentliggøre artiklen som den ser ud i bladet. Der er dog kun lidt formattering til forskel. Teksten er den samme.

  Det har set lidt småt ud med publikationer fra min side de sidste par år, men det skyldes mit arbejde hvor der ikke lige er tid til at beskæftige sig med den slags. Jeg håber dog at noget af det jeg arbejder på for tiden ender med en publikation eller to.

 • Om det var jubeloptimisme for nogle måneder siden, eller om det bare var dårlig timing kan jeg ikke helt finde ud af, men det endte i hvert fald med at jeg tilmeldte mig både Audi Challenge Halvmarathon her i Århus søndag den 9. september, og lørdagen efter (den 15. september) var jeg tilmeldt Molsløbet på samme distance. I år har jeg ikke rigtigt trænet målrettet mod noget bestemt, men bare løbet når jeg havde lyst til det. Alligevel mente jeg at jeg burde være i god nok form til disse to løb.

  Lad os starte ved begyndelsen. Audi Challenge Halvmarathon er et løb i Århus, og jeg tilmeldte mig nok primært fordi jeg synes det var synd at jeg ikke havde været med til sådan et relativt stort løb i min by. I alt ca. 2000 deltagere startede ved Viby Stadion, løb ind til Musikhuset, ned til Åboulevarden, gennem Vestergade og så ud på Brabrandstien, rundt om Brabrand sø og så tilbage til Viby Stadion. En stort set flad rute.

  Jeg havde fået et par øl i byen fredag aften, var lidt træt om lørdagen, men følte mig søndag morgen frisk nok og tog ud for at være klar til start kl. 11. Jeg er ikke morgenmenneske, så jeg foretrækker egentlig løb der starter senere på dagen, men det var jo ikke noget jeg bestemte. Jeg måtte bare tidligt op for at få morgenmad og væske nok.

  Ude ved Viby Stadion gik starten, og langsomt væltede 2000 mennesker ud på Skanderborgvej og gjorde det til et helvede at være bilist i Århus på det tidspunkt. Det gik stille og roligt og de første ca. 9 km følte jeg da også at jeg var godt med. Herefter begyndte trætheden at melde sig, og da vi rundede Brabrand sø ved ca. 14 km mærket kunne jeg godt mærke at det ikke lige var min dag. Jeg fik dog kæmpet mig i mål, men tiden blev ikke helt som jeg havde håbet på på sådan en flad rute. Tiden blev på 1:54:29 og det rakte til en placering som nr. 1217 ud af 2062 deltagere. Tiden var kun ca. 2 minutter langsommere end de to halvmarathon jeg løb sidste år, så det var alligevel ikke helt så skidt som det føltes sidst på ruten 🙂

  Desværre fik jeg ret ondt i hoften og knæet dagen efter løbet, men det viste sig heldigvis bare at være lidt overanstrengelse og ikke en skade. Det gik over i løbet af et par dage, hvilket var heldigt da jeg 6 dage senere skulle i løbeskoene igen, og denne gang var det ikke en flad rute. Snarere det stik modsatte, da de 21 km denne gang gik gennem Mols bjerge.

  Det var 3. gang jeg skulle løbe Molsløbet efter 11,4 km for tre år siden og et halvmarathon sidste år, så jeg kendte jo egentlig godt ruten på forhånd, og kan rigtig godt lide løbet. Der er ikke så mange deltagere på de 21 km, så der er god plads på ruten, og så er det et meget flot terræn man løber i.

  Jeg havde en (fejlagtig!) erindring om at efter at have løbet en del opad de første ca. 6 km så var det værste overstået og resten af turen var forholdsvis flad, men hvordan kunne jeg dog huske så forkert? 😉 I virkeligheden føltes ruten mere sådan her: En kort flad start, op ad bakkerne gennem skoven, et lille hvil nedad langs med skoven hvorefter det går opad mod Trehøje. Herfra gik det nedad på en ujævn grusvej i ca. 1 km og så fortsatte man ellers bare i meget kuperet terræn med en del stejle stigninger frem til ca. 13 km mærket hvor der ligeså godt kunne have stået et skilt med “Velkommen til helvede”. Her begyndte stigningen op mod Agri der var lang, til tider meget stejl og i kraftig modvind og regnvejr. Da den endelig var overstået var der heldigvis ikke så mange bakker på de sidste 5 km, og sjovt nok holdt regnen op og solen tittede frem lige da jeg nåede Agri 🙂

  Jeg prøvede at holde igen i starten så jeg havde kræfter til hele turen, og da jeg rundede 10 km følte jeg da også at der var klart mere i benene end 6 dage tidligere. Jeg holdt en god jævn fart gennem hele løbet, og da jeg godt presset passerede målstregen var det i tiden 1:50:49 og til en placering som nr. 37 ud af 82 deltagere på halvmarathondistancen. Min bedste halvmarathontid til dato. Benene klarede også turen uden problemer og bortset fra lidt trætte ben, så havde jeg ikke ondt nogen steder efter løbet, og heller ikke nu et par dage senere.

  Skulle nogen være interesserede i at se ruterne, så har mit løbeur og Endomondo sørget for at de er tilgængelige på nettet med tider. Her er ruten for Audi Challenge Halvmarathon og her er den for Molsløbet. Bemærk højdeforskellen på de to løb. Audi Challenge havde ca. 20 meters stigning på ruten, mens Molsløbet nærmer sig de 300 meter.

  Der er ikke ret mange løb tilbage for mig i år. Faktisk er næste og sidste løb Xtreme Mandehørm den 13. oktober, hvor De Sløve Bananer stiller op igen ligesom vi gjorde i 2009, 2010 og 2011.

« Ældre indlæg   Nyere indlæg »

Seneste kommentarer

 • Du har misforstået det hvis du tror det handler om at man b...
 • > En sjælden gang imellem er der dog nogen man skal hold...
 • Currently I'm using Garmin Connect. I need a way to tra...
 • What are you using now? Before the last update I used to lo...
 • This script is obsolete. Use the renew feature of certbot in...